addthis

Δευτέρα, 17 Απριλίου 2017

PSALM 118 ΨΑΛΜΟΣ ΡΙΗ' [Ο'] [SEPTUAGINT] [AUDIO TEXT]

Είτα λέγομεν τόν Άμωμον ΨΑΛΜΟΣ ΡΙΗ' (118) ΣΤΑΣΙΣ ΠΡΩΤΗ • Μακάριοι οι άμωμοι εν οδώ, οι πορευόμενοι εν νόμω Κυρίου. • Μακάριοι οι εξερευνώντες τά μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εκζητήσουσιν αυτόν. • Oυ γάρ οι εργαζόμενοι τήν ανομίαν, εν ταίς οδοίς αυτού επορεύθησαν. • Σύ ενετείλω τάς εντολάς σου, τού φυλάξασθαι σφόδρα. • Όφελον κατευθυνθείησαν αι οδοί μου, τού φυλάξασθαι τά δικαιώματά σου. • Τότε ου μή αισχυνθώ, εν τώ με επιβλέπειν επί πάσας τάς εντολάς σου. • Εξομολογήσομαί σοι εν ευθύτητι καρδίας, εν τώ μεμαθηκέναι με τά κρίματα τής δικαιοσύνης σου. • Τά δικαιώματά σου φυλάξω. μή με εγκαταλίπης έως σφόδρα, • Εν τίνι κατορθώσει νεώτερος τήν οδόν αυτού; εν τώ φυλάσσεσθαι τούς λόγους σου, • Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε. μή απώση με από τών εντολών σου. • Εν τή καρδία έκρυψα τά λόγιά σου, όπως άν μή αμάρτω σοι. • Ευλογητός εί, Κύριε, δίδαξόν με τά δικαιώματά σου. • Εν τοίς χείλεσί μου εξήγγειλα πάντα τά κρίματα τού στόματός μου. • Εν τή οδώ τών μαρτυρίων σου ετέρφθην, ως επί παντί πλούτω. • Εν ταίς εντολαίς σου αδολεσχήσω, καί κατανοήσω τάς οδούς σου. • Εν τοίς δικαιώμασί σου μελετήσω, ουκ επιλήσομαι τών λόγων σου. • Ανταπόδος τώ δούλω σου. ζήσόν με καί φυλάξω τούς λόγους σου. • Αποκάλυψον τούς οφθαλμούς μου, καί κατανοήσω τά θαυμάσια εκ τού νόμου σου. • Πάροικος εγώ ειμι εν τή γή, μή αποκρύψης απ' εμού τάς εντολάς σου. • Επεπόθησεν η ψυχή μου, τού επιθυμήσαι τά κρίματά σου εν παντί καιρώ. • Επετίμησας υπερηφάνοις, επικατάρατοι οι εκκλίνοντες από τών εντολών σου, • Περίελε απ' εμού όνειδος καί εξουδένωσιν, ότι τά μαρτύριά σου εξεζήτησα. • Καί γάρ εκάθησαν άρχοντες, καί κατ' εμού κατελάλουν, ο δέ δούλός σου ηδολέσχει έν τοίς δικαιώμασί σου. • Καί γάρ τά μαρτύριά σου μελέτη μού εστι, καί αι συμβουλίαι μου τά δικαιώματά σου. • Εκολλήθη τώ εδάφει η ψυχή μου, ζήσόν με κατά τόν λόγον σου. • Τάς οδούς μου εξήγγειλα, καί επήκουσάς μου. δίδαξόν με τά δικαιώματά σου. • Όδόν δικαιωμάτων σου συνέτισόν με, καί αδολεσχήσω έν τοίς θαυμασίοις σου. • Ενύσταξεν η ψυχή μου από ακηδίας, βεβαίωσόν με έν τοίς λόγοις σου, • Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού, καί τώ νόμω σου ελέησόν με. • Οδόν αληθείας ηρετισάμην, καί τά κρίματά σου ουκ επελαθόμην. • Εκολλήθην τοίς μαρτυρίοις σου, Κύριε, μή με καταισχύνης. • Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτυνας τήν καρδίαν μου. • Νομοθέτησόν με, Κύριε, τήν οδόν τών δικαιωμάτων σου, καί εκζητήσω αυτήν διά παντός. • Συνέτισόν με, καί εξερευνήσω τόν νόμον σου, καί φυλάξω αυτόν έν όλη καρδία μου. • Οδήγησόν με έν τή τρίβω τών εντολών σου, ότι αυτήν ηθέλησα, • Κλίνον τήν καρδίαν μου εις τά μαρτύριά σου, καί μή εις πλεονεξίαν. • Απόστρεψον τούς οφθαλμούς μου, τού μή ιδείν ματαιότητα. έν τή οδώ σου ζήσόν με. • Στήσον τώ δούλω σου τό λόγιόν σου εις τόν φόβον σου. • Περίελε τον ονειδισμόν μου, όν υπώπτευσα. ότι τά κρίματά σου χρηστά, • Ιδού επεθύμησα τάς εντολάς σου. εν τή δικαιοσύνη σου ζήσόν με. • Καί έλθοι επ' εμέ τό έλεός σου, Κύριε, τό σωτήριόν σου, κατά τόν λόγον σου. • Καί αποκριθήσομαι τοίς ονειδίζουσί με λόγον, ότι ήλπισα επί τοίς λόγοις σου. • Καί μή περιέλης εκ τού στόματός μου λόγον αληθείας έως σφόδρα, ότι επί τοίς κρίμασί σου επήλπισα. • Καί φυλάξω τόν νόμον σου διαπαντός εις τόν αιώνα, καί εις τόν αιώνα τού αιώνος. • Καί επορευόμην εν πλατυσμώ, ότι τάς εντολάς σου εξεζήτησα. • Καί ελάλουν εν τοίς μαρτυρίοις σου εναντίον βασιλέων, καί ουκ ησχυνόμην, • Καί εμελέτων εν ταίς εντολαίς σου, άς ηγάπησα σφόδρα. • Καί ήρα τάς χείράς μου πρός τάς εντολάς σου, άς ηγάπησα, καί ηδολέσχουν εν τοίς δικαιώμασί σου. • Μνήσθητι τών λόγων σου τώ δούλω σου, ών επήλπισάς με. • Αύτη με παρεκάλεσεν εν τή ταπεινώσει μου, ότι τό λόγιόν σου έζησέ με, • Υπερήφανοι παρηνόμουν έως σφόδρα, από τού νόμου σου ουκ εξέκλινα. • Εμνήσθην τών κριμάτων σου απ' αιώνος, Κύριε, καί παρεκλήθην. • Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών τών εγκαταλιμπανόντων τόν νόμον σου. • Ψαλτά ήσάν μοι τά δικαιωματά σου, εν τόπω παροικίας μου. • Εμνήσθην εν νυκτί τού ονόματός σου, Κύριε, καί εφύλαξα τόν νόμον σου. • Αύτη εγενήθη μοι, ότι τά δικαιώματά σου εξεζήτησα. • Mερίς μου εί, Κύριε. είπα τού φυλάξασθαι τόν νόμον σου. • Εδεήθην τού προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά τό λόγιόν σου. • Διελογισάμην τάς οδούς σου, καί επέστρεφον τούς πόδας μου εις τά μαρτύριά σου, • Ητοιμάσθην, καί ουκ εταράχθην, τού φυλάξασθαι τάς εντολάς σου, • Σχοινία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μοι, καί τά τού νόμου σου ουκ επελαθόμην. • Μεσονύκτιον εξεγειρόμην τού εξομολογείσθαί σοι επί τά κρίματα τής δικαιοσύνης σου. • Μέτοχος εγώ ειμι πάντων τών φοβουμένων σε, καί τών φυλασσόντων τάς εντολάς σου. • Τού ελέους σου, Κύριε, πλήρης η γή, τά δικαιώματά σου δίδαξόν με. • Χρηστότητα εποίησας μετά τού δούλου σου, Κύριε, κατά τόν λόγον σου. • Χρηστότητα καί παιδείαν καί γνώσιν δίδαξόν με, ότι ταίς εντολαίς σου επίστευσα. • Πρό τού με ταπεινωθήναι, εγώ επλημμέλησα, διά τούτο τό λόγιόν σου εφύλαξα. • Χρηστός εί σύ, Κύριε, καί εν τή χρηστότητί σου δίδαξόν με τά δικαιώματά σου. • Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δέ εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τάς εντολάς σου. • Ετυρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δέ τόν νόμον σου εμελέτησα. • Αγαθόν μοι, ότι εταπείνωσάς με, όπως άν μάθω τά δικαιώματά σου. • Αγαθός μοι ο νόμος τού στόματός σου, υπέρ χιλιάδας χρυσίου καί αργυρίου, Δόξα... Καί νύν... Αλληλούϊα, Αλληλούϊα, Αλληλούϊα, δόξα σοι ο Θεός, Μετανοίας (γ' ), Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Δόξα... Καί νύν...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου